THỎA THUẬN SỬ DỤNG

ĐIỀU 1: TỔNG QUAN
Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung này (“Thỏa thuận”) được lập bởi các bên tham gia là Công ty TNHH NITSOFT Việt Nam (Gọi tắt là NITSOFT Việt Nam) và Quý khách, có hiệu lực từ ngày Quý khách sử dụng website này. Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện chung về việc Quý khách sử dụng website cũng như các sản phẩm và dịch vụ được mua hay sử dụng thông qua website này, và bổ sung cho (không thay thế cho) bất cứ điều khoản và điều kiện nào được áp dụng cho các Dịch vụ cụ thể.
Cho dù Quý khách chỉ đơn giản là duyệt hay sử dụng website này hay mua các Dịch vụ, việc sử dụng website này và việc chấp nhận ở dạng điện tử Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc Quý khách đã đọc, hiểu, xác nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận này cũng như các chính sách và các thỏa thuận về sản phẩm được áp dụng kèm theo được đưa vào với mục đích tham khảo trong tài liệu này.
Những đơn hàng đăng ký online sau khi NITSOFT Việt Nam nhận chuyển khoản và tiến hành  khởi tạo dịch vụ, khách hàng cần phải bổ sung hợp đồng trong vòng 3 ngày kể từ ngày dịch vụ được khởi tạo. Nếu khách hàng không bổ sung hợp đồng thì NITSOFT Việt Nam có quyền tạm khóa dịch vụ cho đến khi khách hàng bổ sung đầy đủ hợp đồng theo qui định hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
Việc Quý khách sử dụng website này hay các Dịch vụ sau khi những thay đổi hoặc sửa đổi trên đã được thực hiện đồng nghĩa với việc Quý khách chấp nhận Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối.  Nếu Quý khách không đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối thì Quý khách có thể không tiếp tục sử dụng website này hay các Dịch vụ trên website này.
ĐIỀU 2: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
"NITSOFT Việt Nam", "Chúng tôi", "Bên B": Là Công ty TNHH NITSOFT Việt Nam
"Bạn", "Quý khách", "Khách hàng", "Người sử dụng", "Bên A": Là người sử dụng website này hoặc là người mua và sử dụng các dịch vụ trên website này.
ĐIỀU 3:  QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG (Bên A)
Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký dịch vụ Lưu Trữ Website (Web Hosting):
- Bên A có quyền quản lý và chịu trách nhiệm bảo mật quyền đăng nhập vào hệ thống và thông tin ra vào dịch vụ đăng ký, chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có các hành vi vi phạm pháp luật từ việc sử dụng dịch vụ này. 

Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký Tên miền (Domain):
- Bên A có trách nhiệm kiểm tra và chắc chắn rằng tên miền đã được đăng ký hoặc gia hạn trên INTERNIC (đối với domain quốc tế) hoặc VNNIC (đối với domain .VN) sau khi đăng ký hoặc gia hạn tên miền.
- Có trách nhiệm nộp bản khai đăng ký tên miền .VN cho Bên B theo quy định của VNNIC, tuân thủ các Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của Bộ Thông Tin và Truyền Thông nếu Bên A có đăng ký tên miền .VN. 
- Có trách nhiệm khai báo thông tin tên miền quốc tế trên trang web www.thongbaotenmien.vn nếu Bên A có đăng ký tên miền quốc tế. 
- Bên A có trách nhiệm bảo mật quyền đăng nhập vào hệ thống quản trị tên miền và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật khi có các hành vi vi phạm pháp luật từ việc sử dụng tên miền.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NITSOFT VIỆT NAM (Bên B)
Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký phần mềm, dịch vụ License:
- Bên B được toàn quyền thay đổi chính sách về phần mềm, license (nếu có) khi phía nhà cung cấp có sự thay đổi.

Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký dịch vụ Lưu Trữ Website hoặc Email Server (Website/Email Hosting) :

- Bên B cung cấp cho Bên A các thông tin tài khoản (username, password) của web hosting sau khi Bên A đăng ký.
- Bên B không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất dữ liệu trên web hosting.

Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký Tên miền (Domain):
- Bên B cung cấp cho Bên A các thông tin tài khoản (username, password) của tên miền sau khi Bên A đăng ký.
- Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền Việt Nam của hợp đồng này, Bên B sẽ xử lý căn cứ theo quy định của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC). Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền quốc tế của hợp đồng này, Bên B sẽ xử lý căn cứ theo quy định của tổ chức quản lý tên miền cấp cao nhất (ICANN). Bên B không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.
- Trong thời gian ký hợp đồng và tiến hành thanh toán nếu tên miền bị chủ thể khác đăng ký thì Bên B hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Trường hợp tên miền đã bị đăng ký bởi một chủ sở hữu khác không phải Bên A, hoặc không gia hạn được,  Bên B có trách nhiệm hoàn lại chi phí đăng ký hoặc phí gia hạn tên miền cho Bên A.


ĐIỀU 5: QUI ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG TÊN MIỀN
5.1 Tên miền là tài nguyên đặc biệt, được cấp cho chủ thể nào đăng ký trước. NITSOFT Việt Nam cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền cho khách hàng trong phạm vi tên miền chưa có chủ thể khác đăng ký trong thời gian đăng ký và hoàn thành việc đăng ký tên miền, được sự chấp thuận cấp phép sử dụng của cơ quan quản lý tên miền.
5.2 Trường hợp tên miền không đăng ký được do thuộc sở hữu của cá nhân, đơn vị khác hoặc tên miền Premium. NITSOFT Việt Nam sẽ hoàn lại 100% phí đăng ký tên miền cho Quý khách..
5.3 Quý khách thừa nhận và đồng ý rằng dịch vụ đăng ký tên miền không được hoàn lại phí khi đã thực hiện việc đăng ký, đã gia hạn hoặc Quý khách đơn phương chấm dứt việc sử dụng dịch vụ.
5.4 Khi đã hoàn tất đăng ký, Quý khách không thể chỉnh: (a) sửa tên của tên miền, (b) tên của chủ thể đối với tên miền .VN trừ những trường hợp cụ thể do VNNIC quy định.
5.5 Tên miền hết thời hạn sử dụng mà không đóng phí duy trì sẽ bị hủy và được cấp phát cho các chủ thể khác. NITSOFT Việt Nam không còn quyền quản lý và trách nhiệm với chủ thể của tên miền không tiếp tục gia hạn sử dụng.
5.6 Quý khách phải chủ động theo dõi thời hạn tên miền và thực hiện việc gia hạn trước khi tên miền hết hạn. NITSOFT Việt Nam không chịu trách nhiệm về việc ngưng trệ hoặc mất tên miền vì lý do chủ thể không thanh toán phí gia hạn hoặc thanh toán phí chậm trễ.
5.7 Quý khách là chủ thể sở hữu tên miền phải tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tên miền của mình. NITSOFT Việt Nam không chịu mọi trách nhiệm khi Quý khách sử dụng tên miền tham gia vào các hoạt động vị phạm pháp luật.
5.8 Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền .VN, chúng tôi sẽ xử lý căn cứ theo quy định của Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC). Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền quốc tế , chúng tôi sẽ xử lý căn cứ theo quy định của tổ chức quản lý tên miền cấp cao nhất (ICANN).
5.9 Giấy chứng nhận đăng ký tên miền không có giá trị pháp lý trong việc xác định chủ sở hữu tên miền khi xảy ra tranh chấp.
ĐIỀU 6: QUI DỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG WEB HOSTING, SERVER
6.1. Chúng tôi (NITSOFT Việt Nam) không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ bất kỳ ai gửi đến server và cũng không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với dữ liệu được lưu trữ trên server.
   
6.2. Người sử dụng có quyền quản lý và trách nhiệm thực hiện việc duy trì và bảo quản dữ liệu trên server.
   
6.3. Người sử dụng có quyền quản lý và phải tự chịu trách nhiệm và đảm bảo với chúng tôi trong việc sử dụng Website hay Server của mình vào những mục đích hợp pháp. Đặc biệt trong những trường hợp sau:
      6.3.1. Không dùng máy chủ hay dịch vụ lưu trữ vào bất kì mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam và Quốc tế , đặc biệt về vấn đề bản quyền hệ điều hành, phần mềm, ca khúc... Đồng thời có trách nhiệm kiểm soát và ngăn cấm người khác làm điều đó trên máy chủ  hay dịch vụ lưu trữ của mình.
      6.3.2. Người sử dụng không được gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho:
               a. Bất kì loại dữ liệu nào mang tính bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, thông tin trộm cắp... hay các hình thức bị ngăn cấm khác dưới bất kì cách thức nào.
               b. Bất kì loại dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kì quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kì cá nhân nào.
      6.3.3. Người sử dụng không được gửi các hình thức bulk email, spam email mang mục đích phá hoại từ server hay mạng của chúng tôi và không được khuyến khích một site nào đó được đặt trên server sử dụng bulk email, spam mail.
      6.3.4. Người sử dụng không được sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn máy chủ, gây cạn kiệt tài nguyên, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ của máy chủ. Hoặc sử dụng tài nguyên vượt quá mức tài nguyên cho phép của gói dịch vụ, do chúng tôi qui định.
   
6.4. Người sử dụng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin mật khác liên quan đến tài khoản của bạn và lập tức thông báo cho chúng tôi khi bạn phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của bạn hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.
   
6.5. Người sử dụng tuân thủ các thủ tục mà chúng tôi đưa ra và sẽ không được dùng hosting và server vào những mục đích có thể gây ảnh hưởng đến các khách hàng khác của chúng tôi.
   
6.6. Bất kì việc truy cập đến những mạng khác được liên kết với mạng chúng tôi đều phải tuân theo các luật tương ứng của các mạng đó.
   
6.7. Trong khi chúng tôi dùng các biện pháp có thể và nỗ lực nhằm bảo đảm sự toàn vẹn dữ liệu và an toàn cho server, chúng tôi không đảm bảo trong trường hợp server bị phá hoại từ những người dùng bất hợp pháp hay các hacker cũng như lỗi phần cứng do nhà sản xuất và cũng không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp mất mát dữ liệu.

6.8 Dung lượng Cơ sở dữ liệu (Database) tối đa bằng dung lượng Web Hosting và không vượt quá 10GB.
6.9 Nếu người dùng ngừng sử dụng dịch vụ, NITSOFT Việt Nam có trách nhiệm tiến hành xóa dữ liệu của người dùng lưu trữ trên server của NITSOFT Việt Nam để tránh rò rỉ thông tin của người dùng.


 

Comment

1
Bạn cần hỗ trợ?